Școala profesională

ÎNSCRIERI  clasa a IX-a ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT:

  • 24.06.2019 între orele 08.00 – 16.00
  • 25 - 26.06.2019 între orele 08.00 – 15.00

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A şc. profesională VA CONȚINE:

  • ADEVERINȚĂ CU REZULTATELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019
  • FOAIE MATRICOLĂ V-VIII - ORIGINAL
  • CERTIFICAT DE NAȘTERE ELEV - COPIE
  • CI ELEV ȘI PARINȚI – COPIE
  • FIȘA MEDICALĂ
  • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ CU SPECIFICAȚIA CLINIC SĂNĂTOS
  • ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU SPECIFICAȚIA CLINIC SĂNĂTOS APT PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
  • DOSAR PLASTIC + FOLII DE PROTECȚIE

Nu pot fi înscrişi  candidaţii cu situţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigenţă sau repetenţie.

Calendarul înscrierilor

Înscrierea și admiterea elevilor la învățământul profesional de stat 2019-2020

 

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

 

24-26 iunie 2019

Secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind numele și codul unității de învățământ gimnazial, media claselor V-VIII și datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a. 
Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru candidații care solicită aceasta 
La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

 

24-26 iunie 2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat 
Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii. 
Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și Procedura de selecție (art. 8 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016). 
NOTĂ: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

 

26 iunie 2019

Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional a listei candidaților înscriși în învățământul profesional 
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși pentru admiterea în învățământul profesional, pentru fiecare calificare profesională Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional de stat la calificările pentru care se organizează preselecție și Procedura de preselecție.

 

27-28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Derularea probei de preselecție, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție

 

28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție de către unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție 
În situația în care numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locurilor disponibile, comunicarea rezultatelor sesiunii de preselecție va fi însoțită de precizarea că urmează o probă suplimentară de admitere. 
De asemenea se vor comunica informații privind posibilitatea înscrierii candidaților respinși, în aceeași etapă de admitere, la o unitate de învățământ care are ofertă în învățământul profesional, inclusiv în învățământul dual, care nu a organizat probe de preselecție (respectiv probe eliminatorii în cazul învățământului dual).

 

28 iunie 2019 Pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție 
NOT Ă: 
În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia nu vor ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere. 
În cazul retragerii fișelor de înscriere de către candidații admiși la preselecție, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut proba respectivă de preselecție, în ordinea rezultatelor obținute la această probă.

 

28 iunie- 
1 iulie 2019

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat 
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual. 
NOT Ă: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.

 

1 iulie 2019

Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat. Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite 
Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională

 

2-3 iulie 2019

Desfășurarea probei suplimentare de admitere 
NOTĂ: 
Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

 

3 iulie 2019

Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitățile de învățământ care au organizat proba 
Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere

 

4 iulie 2019

Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor de către unitățile de învățământ care au organizat proba

 

4 iulie 2019

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional 
Transmiterea, utilizând aplicația informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere

 

5 iulie 2019

Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământul profesional de stat a candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat. Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși

 

8-12 iulie 2019

Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional de către candidații declarați respinși. Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional, în învățământul dual, sau în etapa a II-a de admitere în liceu.

 

8-12 iulie 2019

Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși

 

12 iulie 2019

Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

 

15-16 iulie 2019

Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Pentru rezolvarea cazurilor speciale, comisia de admitere județeană/a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări profesionale pentru care s-a organizat probă de preselecție decât cu acordul unităților de învățământ respective.

 

17 iulie 2019

Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale 
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor finale cu candidații înmatriculați și a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat

 

18 iulie 2019

Transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București la toate unitățile de învățământ gimnazial a situației locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere la învățământul profesional de stat

 

18 iulie 2019

Comunicarea către toate unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București 
ISJ/ISMB afișează și publică pe pagina sa de internet lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat din județ/municipiul București 
Afișarea la sediul unităților învățământ cu ofertă educațională pentru învățământul profesional de stat a locurilor libere pentru etapa a II-a, pe domenii de pregătire și calificări profesionale

 

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

 

17-18 iulie 2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă (numai pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă)

 

19 iulie 2019

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

 

22-24 iulie 2019

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a 
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere.

 

22-24 iulie 2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat 
Unitățile de învățământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere vor afișa informații privind organizarea probei suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice), cu precizarea că proba suplimentară de admitere sa va susține doar în cazul în care numărul de candidați care se vor înscrie pentru o anumită calificare va fi mai mare decât numărul locurilor oferite pentru calificarea respectivă 
Unitățile de învățământ care organizează preselecție vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice)

 

24 iulie 2019

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 
Transmiterea către comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională

 

25, 26, 29 iulie 2019

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia. Comunicarea rezultatelor preselecției de către unitatea de învățământ care a organizat preselecție 
NOTĂ: 
În situația în care candidații care au fost înscriși la o calificare pentru care s-a organizat probă de preselecție și au fost declarați respinși în urma susținerii probei, dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări din oferta unității de învățământ, calificări pentru care nu s-a organizat probă de preselecție, vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba suplimentară de admitere dacă numărul candidaților la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile. 
Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional 
Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat. 
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB și transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.

 

30 iulie 2019

Primirea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a cererilor de înscriere la învățământul profesional din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare

 

31 iulie- 
1 august 2019

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar. 
NOTĂ: 
La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut proba de preselecție. La unitățile de învățământ și la calificările la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați și absolvenți care nu au susținut această probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici și a unităților de învățământ, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București. 
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați

 

1 august 2019

Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual 
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării