Înscrieri clasa a IX-a învățământ profesional de stat – etapa II

  • 22.07.2019 între orele 08.00 – 16.00
  • 23.07- 24.07.2019 între orele 08.00 – 16.00

Specializare: Tinichigiu –vopsitor auto
                       Mecanic auto

DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A şc. profesională VA CONȚINE:

  • ADEVERINȚĂ CU REZULTATELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019
  • FOAIE MATRICOLĂ V-VIII - ORIGINAL
  • CERTIFICAT DE NAȘTERE ELEV - COPIE
  • CI ELEV + PARINȚI – COPIE
  • FIȘA MEDICALĂ
  • ADEVERINȚĂ MEDICALĂ CU SPECIFICAȚIA CLINIC SĂNĂTOS
  • ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU SPECIFICAȚIA CLINIC SĂNĂTOS APT PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
  • DOSAR PLASTIC + FOLII DE PROTECȚIE

Nu pot fi înscrişi  candidaţii repetenţi

Calendarul înscrierilor

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat

17-18 iulie 2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează probe de verificare a cunoștințelor la limba maternă (numai pentru candidații interesați de înscrierea la unitățile de învățământ/clasele cu predare în limbile minorităților naționale, care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă)

19 iulie 2019

Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă

22-24 iulie 2019

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu sau învățământul profesional, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a 
La solicitarea candidaților care au susținut și au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 
NOTĂ: 
Se va elibera o singură fișă de înscriere.

22-24 iulie 2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat 
Unitățile de învățământ la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere vor afișa informații privind organizarea probei suplimentare de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice), cu precizarea că proba suplimentară de admitere sa va susține doar în cazul în care numărul de candidați care se vor înscrie pentru o anumită calificare va fi mai mare decât numărul locurilor oferite pentru calificarea respectivă 
Unitățile de învățământ care organizează preselecție vor afișa precizări detaliate privind organizarea probei de preselecție (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice)

24 iulie 2019

Afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/sau a probei suplimentare de admitere, după caz. 
Transmiterea către comisia județeană/a municipiului București de admitere a situației cu numărul de candidați înscriși la învățământul profesional, pe fiecare calificare profesională

25, 26, 29 iulie 2019

Derularea probei de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis derularea acesteia. Comunicarea rezultatelor preselecției de către unitatea de învățământ care a organizat preselecție 
NOTĂ: 
În situația în care candidații care au fost înscriși la o calificare pentru care s-a organizat probă de preselecție și au fost declarați respinși în urma susținerii probei, dar au completat mai multe opțiuni, pentru mai multe calificări din oferta unității de învățământ, calificări pentru care nu s-a organizat probă de preselecție, vor fi înscriși, în ordinea opțiunilor din fișă, pentru participarea la proba suplimentară de admitere dacă numărul candidaților la calificarea respectivă este mai mare decât numărul de locuri disponibile. 
Desfășurarea probei suplimentare de admitere. Comunicarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere de către unitatea de învățământ care a organizat proba 
Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional 
Comunicarea de către unitățile de învățământ profesional a candidaților admiși și a celor respinși la învățământul profesional de stat, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învățământul profesional 
Afișarea precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană/a municipiului București 
Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere Transmiterea de către comisia de admitere în învățământul profesional de stat din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a situației locurilor neocupate la învățământul profesional de stat. 
Afișarea pe pagina de internet a ISJ/ISMB și transmiterea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidențierea distinctă a celor din învățământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București.

30 iulie 2019

Primirea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a cererilor de înscriere la învățământul profesional din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare

31 iulie- 
1 august 2019

Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar. 
NOTĂ: 
La unitățile de învățământ la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați numai absolvenții care au susținut proba de preselecție. La unitățile de învățământ și la calificările la care s-a derulat proba de preselecție pot fi repartizați și absolvenți care nu au susținut această probă numai la solicitarea scrisă a operatorilor economici și a unităților de învățământ, adresată comisiei de admitere județene/a municipiului București. 
Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost repartizați

1 august 2019

Actualizarea și afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual 
Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării